ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

 

Η Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ, αποτελεί μια καινούργια προσπάθεια συναδέλφων Κοινωνικών Λειτουργών, η οποία έχει ως στόχο την παρέμβαση στα συλλογικά δρώμενα του κλάδου μακριά από προσωπικές επιδιώξεις και μικροπολιτικές σκοπιμότητες, αλλά με γνήσιο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού και όσα αυτό πρεσβεύει. 


Η απόφαση της ΣΤΡΟΦΗΣ για συμμετοχή στις επερχόμενες εκλογές της 25ης Φεβρουαρίου του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ οι οποίες αποτελούν και τις πρώτες με την καινούργια μορφή του ΣΚΛΕ ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, προέρχεται μέσα από την πεποίθηση μας ότι ένα συλλογικό όργανο, το οποίο εκπροσωπεί σχεδόν 8.000 συναδέλφους σε όλη την ελληνική επικράτεια οφείλει να έχει ένα ουσιαστικό ρόλο υποστήριξης και προάσπισης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, αλλά και να αποτελεί ένα ισότιμο συνομιλητή με τα όργανα του κράτους και τις υπόλοιπες επίσημες αρμόδιες αρχές. 


Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει παρά με γνώμονα το όφελος των κοινωνικών λειτουργών και των ομάδων στόχων που εξυπηρετούν. 


Θεωρούμε πως εδώ και αρκετά χρόνια, ο τρόπος λειτουργίας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος δεν επιτελεί τους ως άνω στόχους με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός συναδέλφων να έχει απομακρυνθεί από τα συλλογικά δρώμενα, ενώ παράλληλα οι νεότεροι συνάδελφοι πολλές φορές εμφανίζουν άγνοια βασικών ζητημάτων σχετικών με τα θέματα δεοντολογίας και άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού. 


Η μετεξέλιξη του ΣΚΛΕ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το 2017 αποτελεί ένα σημαντικό για βήμα για αύξηση της πίεσης για μεγαλύτερες διεκδικήσεις προς όφελος του κλάδου. 


Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί πανάκεια εάν πέρα από την τυπική διαδικασία της απαιτούμενης εγγραφής, δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη διαδικασιών και την δημιουργία ενός σύγχρονου σχεδίου δράσης, το οποίο θα συντελέσει στην επίλυση μεγάλου αριθμού καθημερινών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν όλοι οι απόφοιτοι Κοινωνικοί Λειτουργοί κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι άνεργοι ή βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας στο αντικείμενο, καθώς επίσης και των φοιτητών των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας. 


Η εμπειρία της επαφής μας το τελευταίο διάστημα με Κοινωνικούς Λειτουργούς από όλη την Ελλάδα και η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων και το βασικότερο η καταγραφή όλων των βασικών προβλημάτων συναδέλφων που απασχολούνται σε διαφορετικά εργασιακά πλαίσια (εκπαίδευση, τοπική αυτοδιοίκηση, υγεία, προσφυγικό, ψυχική υγεία, τρίτη ηλικία κ.α.), μας βοήθησε να κατανοήσουμε τη σπουδαιότητα της διατήρησης της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης αυτής.


Οπότε θεωρούμε ως βάση υλοποίησης δράσεων και παρεμβάσεων δεν θα πρέπει να είναι μεμονωμένες συζητήσεις μελών ενός διοικητικού συμβουλίου ή συσκέψεις πίσω από κλειστές πόρτες οργανισμών και φορέων, αλλά η σύνθεση απόψεων συναδέλφων από κάτω προς τα πάνω, από το πεδίο και τα περιφερειακά συμβούλια προς το Κεντρικό Όργανο κάτω από ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες. 


Για την επίτευξη του σκοπού αυτού και με γνώμονα πάντα την ανάπτυξη της λειτουργίας του ΣΚΛΕ προτείνουμε τις κάτωθι διαδικασίες ως το τρόπο λειτουργίας του Κεντρικού Οργάνου: 


 • Μετά την εκλογή του καινούργιου Δ.Σ. του ΣΚΛΕ και σε εύλογο διάστημα εντός δύο μηνών, παρουσίαση προγραμματικών δηλώσεων και αναφορά του Αναλυτικού Σχεδίου Δράσης του ΣΚΛΕ με σαφή αναφορά σε συγκεκριμένους στόχους (πχ διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων για άνεργους συναδέλφους, συγκεκριμένες παρέμβασης προς τα Υπουργεία, εύρεση χρηματοδοτικών πηγών κ.α.).


Οι στόχοι του αναλυτικού σχεδίου δράσης πρέπει να αποφασιστούν λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κλάδου, καθώς και των προτεραιοτήτων βάσει του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού του ΣΚΛΕ. 


Και αυτό μπορεί να υλοποιηθεί αποκλειστικά μετά από διαβούλευση και δυνατότητα εκφοράς άποψης από όλα τα μέλη του Συνδέσμου (για την απλοποίηση της διαδικασίας μπορεί να σταλεί μέσω ερωτηματολογίου σε μορφή google form, προκειμένου να συμπληρωθεί από τα μέλη). 


Μετά το πέρας της διετίας τα μέλη θα λαμβάνουν αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων, με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τη διερεύνηση επίτευξης των στόχων και τον τρόπο συνέχισης των μετέπειτα δράσεων. 


 • Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονικές πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων, εργαλεία Microsoft Office, κοινόχρηστοι ηλεκτρονικοί φάκελοι, αναβάθμιση της ιστοσελίδας και τακτική ανανέωση των social media) με σκοπό: την βελτιστοποίηση του παρεχόμενου έργου, την αύξηση της συμμετοχής των μελών σε δράσεις (σεμινάρια, ανοιχτές συναντήσεις, ημερίδες κτλ), την διαφάνεια στο τρόπο λειτουργίας του ΣΚΛΕ, και τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για την προώθηση των σκοπών του φορέα. 


 • Αναβάθμιση στον τρόπο λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων (εφεξής: ΠΤ) του ΣΚΛΕ, τα οποία στην παρούσα φάση, σε μεγάλο βαθμό είναι ανενεργά ή υπολειτουργούν, μέσω της δημιουργίας κινήτρων ενεργοποίησης μεγαλύτερου αριθμού συναδέλφων. 


Τέτοια θα μπορούσε να είναι η τακτική επαφή του Κεντρικού Οργάνου με τα ΠΤ μέσω τακτικών τηλεδιασκέψεων -ή δια ζώσης όποτε είναι δυνατό- για τον καθορισμό κοινών στόχων σε τοπικό επίπεδο, για τον συντονισμό των δράσεων και του τρόπου λειτουργίας, συμπεριλαμβανόμενης και της υλοποίησης προς τα μέλη των ΠΤ εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε συγκεκριμένες θεματικές (ρόλο ΚΛ σε διαφορετικά εργασιακά πλαίσια, ζητήματα δεοντολογίας και προάσπισης επαγγελματικών δικαιωμάτων, σύγχρονες πρακτικές εφαρμογής της ΚΕ κ.α.) σε συνεργασία με καταξιωμένους συναδέλφους από τον εργασιακό και ακαδημαϊκό χώρο της Κοινωνικής Εργασίας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις